਀㰀栀攀愀搀㸀 ਀㰀琀椀琀氀攀㸀䈀Ў⌎܎Ď㈎⌎ᴎᤎ⬎┎✎܎‎䈀ᐎ∎‎ࠀㄎĎ⌎‎ㄎᜎ⌎‎ᜀ✎㔎䀎ᔎ㐎ℎ⨎Ď㠎┎㰎⼀琀椀琀氀攀㸀 ਀㰀戀漀搀礀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㐀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀瘀椀漀氀攀琀∀㸀䈀Ў⌎܎Ď㈎⌎ᴎᤎ⬎┎✎܎‎ 䀀⌎㔎∎ᨎ䀎⌎㔎∎܎‎䈀ᐎ∎‎ࠀㄎĎ⌎‎ㄎᜎ⌎‎ᜀ✎㔎䀎ᔎ㐎ℎ⨎Ď㠎┎㰎⼀昀漀渀琀㸀
โครงการ:ฝนหลวง
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀戀爀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀戀椀稀琀攀洀瀀渀攀眀猀⸀挀漀洀⼀洀攀搀椀愀⼀欀㈀⼀椀琀攀洀猀⼀挀愀挀栀攀⼀搀愀㜀㘀㌀㠀㘀㈀㌀攀㄀搀㐀㠀攀 ㌀戀㤀㜀㐀戀㠀愀㘀㘀㔀搀㘀昀㐀搀开堀䰀⸀樀瀀最∀眀椀搀琀栀㴀∀㐀㐀 ∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㐀㔀∀戀漀爀搀攀爀㴀∀㄀∀㸀㰀挀攀渀琀攀爀㸀

ความเป็นมา
਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀䈀Ў⌎܎Ď㈎⌎Ḏ⌎『⌎㈎਎ᐎ㌎⌎㐎ᴎᤎ⬎┎✎܎‎䀀ᬎ䜎ᤎ䈎Ў⌎܎Ď㈎⌎ᜎ㔎䠎Ď䠎ⴎĎ㌎䀎ᤎ㐎ᐎ㰎⼀昀漀渀琀㸀 จากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปั⬎㈎Ȏ㈎ᐎ䄎Ў┎ᤎᤎ䤎㌎‎㰀⼀昀漀渀琀㸀 เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀 ᔀ㈎ℎ䀎⨎䤎ᤎᜎ㈎܎ᜎ㔎䠎䀎Ў∎䀎⨎ᐎ䜎ࠎḎ⌎『⌎㈎਎ᐎ㌎䀎ᤎ㐎ᤎ‎ᜀㄎ䤎܎‎㈎ЎḎ㜎䤎ᤎᐎ㐎ᤎ‎ᜀ㈎܎ⴎ㈎Ď㈎⠎∎㈎ᤎᐎㄎ܎Ď┎䠎㈎✎‎ᜀ⌎܎⨎ㄎ܎䀎Ďᔎ䀎⬎䜎ᤎ✎䠎㈎ℎ㔎䀎ℎ؎ᬎ⌎㐎ℎ㈎ጎℎ㈎ĎᬎĎЎ┎㠎ℎᜎ䤎ⴎ܎Ἆ䤎㈎‎䄀ᔎ䠎䐎ℎ䠎⨎㈎ℎ㈎⌎ᘎĎ䠎ⴎ⌎✎ℎᔎㄎ✎Ďㄎᤎ‎ࠀᤎ䀎Ď㐎ᐎ䀎ᬎ䜎ᤎᴎᤎ䐎ᐎ䤎㰎⼀昀漀渀琀㸀 เลือกพื้นที่บนอุทยานเขาให䠎䀎ᬎ䜎ᤎḎ㜎䤎ᤎᜎ㔎䠎ᜎᐎ┎ⴎ܎䀎ᬎ䜎ᤎ䄎⬎䠎܎䄎⌎Ď㰎⼀昀漀渀琀㸀 โดยทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง (dry ice หรือ solid carbondioxide) ขนาดไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์਀㰀瀀㸀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀最漀氀搀∀㸀✀ㄎᔎᘎ㠎ᬎ⌎『⨎܎Ў䰎㰎⼀昀漀渀琀㸀㰀戀爀㸀 โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ ๒๔๙๕ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀䐀ᐎ䤎ᜎ⌎܎⌎ㄎᨎᜎ⌎㈎ᨎᘎ㘎܎Ў✎㈎ℎ䀎ᐎ㜎ⴎᐎ⌎䤎ⴎᤎ‎ᜀ㠎ĎȎ䰎∎㈎ĎȎⴎ܎⌎㈎⤎ฎ⌎‎䄀┎『䀎Ď⤎ᔎ⌎Ď⌎ᜎ㔎䠎Ȏ㈎ᐎ‎䄀Ў┎ᤎᤎ䤎㌎‎ⴀ㠎ᬎ䈎‎Ў‎ᨀ⌎㐎䈎‎Ў‎䄀┎『Ď㈎⌎䀎Ď⤎ᔎ⌎㰎⼀昀漀渀琀㸀 จึงได้มี"ฝนหลวง" ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมา ได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀䌀ᤎ⨎ㄎ܎Ďㄎᐎ‎⨀㌎ᤎㄎĎ܎㈎ᤎᬎ┎ㄎᐎĎ⌎『ᜎ⌎✎܎䀎Ď⤎ᔎ⌎䄎┎『⨎⬎Ď⌎ጎ䰎‎䀀ℎ㜎䠎ⴎᬎ㔎‎刀唎儎刎‎᐀䤎✎∎Ў✎㈎ℎ⨎㌎䀎⌎䜎ࠎȎⴎ܎‎䈀Ў⌎܎Ď㈎⌎‎ࠀ㘎܎䐎ᐎ䤎ᔎ⌎㈎Ḏ⌎『⌎㈎਎Ď␎⤎ฎ㔎Ď㈎㰎⼀昀漀渀琀㸀

รายละเอียดโครงการ
਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀Ā㈎⌎ᜎ㌎ᴎᤎ⬎┎✎܎ᤎ㔎䤎ℎ㔎Ȏㄎ䤎ᤎᔎⴎᤎ‎∀㠎䠎܎∎㈎Ď⬎┎㈎∎ᬎ⌎『Ď㈎⌎‎ࠀ㘎܎ᔎ䤎ⴎ܎䌎਎䤎ᨎ㠎Ў┎㈎Ď⌎⬎┎㈎∎ᴎ䠎㈎∎⌎䠎✎ℎℎ㜎ⴎĎㄎᤎ‎ࠀ㘎܎ࠎ『ᬎ⌎『⨎ᨎЎ✎㈎ℎ⨎㌎䀎⌎䜎ࠎ‎଀㘎䠎܎䀎ᬎ䜎ᤎ䀎⬎ᔎ㠎ᰎ┎⬎ᤎ㘎䠎܎㰎⼀昀漀渀琀㸀 ที่ต้องมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกัน สร้างสรรค์โครงการนี้ ให้เป็นฝันที่เป้นจริงของพี่น้องชาวอีสานในส่วนของฝนหลวงพิเศษ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀䈀Ў⌎܎Ď㈎⌎ᴎᤎ⬎┎✎܎Ḏ㐎䀎⠎⤎‎⬀㈎Ď⨎㈎ℎ㈎⌎ᘎ਎䠎✎∎䀎⬎┎㜎ⴎḎ㔎䠎ᤎ䤎ⴎ܎਎㈎✎ⴎ㔎⨎㈎ᤎࠎ㈎Ď‎㈎✎『䄎⬎䤎܎䄎┎䤎܎‎ᘀ㘎܎䄎ℎ䤎ࠎ『ℎ㔎Ď㈎⌎⨎⌎䤎㈎܎䀎Ȏ㜎䠎ⴎᤎ⬎⌎㜎ⴎ‎ⴀ䠎㈎܎䀎Ď䜎ᨎᤎ䤎㌎Ȏᤎ㈎ᐎ䀎┎䜎Ď䌎ᤎᨎ㈎܎⨎䠎✎ᤎȎⴎ܎‎㤎ℎ㐎‎㈎Ў‎䄀ᔎ䠎Ď䜎∎ㄎ܎䐎ℎ䠎㰎⼀ 昀漀渀琀㸀 เพียงพอที่จะเก็บกักน้ำสำรับอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตร โครงการนี้จึงสามารถ บรรเท่าความเดือดร้อนได้਀㰀瀀㸀㰀挀攀渀琀攀爀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀最漀氀搀∀㸀Ѐ✎㈎ℎ⌎ㄎᨎᰎ㐎ᐎ਎ⴎᨎȎⴎ܎Ȏⴎ܎ᜎㄎḎ䀎⌎㜎ⴎᜎ㔎䠎ℎ㔎ᔎ䠎ⴎ䈎Ў⌎܎Ď㈎⌎ᴎᤎ⬎┎✎܎㰎⼀昀漀渀琀㸀㰀戀爀㸀 กองทัพเรือได้ร่วมเข้าโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงในส่วนของ ฝนหลวงพิเศษ มาตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้บั਎㈎Ď㈎⌎ᜎ⬎㈎⌎䀎⌎㜎ⴎ‎℀㔎Ў㌎⨎ㄎ䠎܎䌎⬎䤎ᐎ㌎䀎ᤎ㐎ᤎĎ㈎⌎ᐎㄎᐎ䄎ᬎ┎܎‎ᨀ⸎䌀ⴀ㐀㜀 ࠀ㌎ᤎ✎ᤎ‎刀‎─㌎㰎⼀昀漀渀琀㸀 เพื่อใช้ในการโปรยสารเสมีและทำการทดลองในช่วงแรก ตั้งแต่ ๑๕ เม.ย.-๓๐ ต.ค.พ.ศ.๒๕๓๐ รวม ๒๐๐ วัน ปรากฎว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และได้รับหน้าที่รับผิดชอบทำฝน਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀昀漀渀琀 挀漀氀漀爀㴀∀眀栀椀琀攀∀㸀⬀┎✎܎‎䌀ᤎḎ㜎䤎ᤎᜎ㔎䠎‎ ㈎Ўᔎ『✎ㄎᤎⴎⴎĎ䀎ऎ㔎∎܎䀎⬎ᤎ㜎ⴎᔎⴎᤎᨎᤎ‎䈀ᐎ∎⨎䠎܎‎ᨀ⸎ 䌀ⴀ㐀㜀 儀‎─㌎‎⌀䠎✎ℎĎㄎᨎĎ⌎ℎᔎ㌎⌎✎ࠎ‎଀㘎䠎܎⨎䠎܎‎ᨀ⸎䄀ᨎᨎᬎⴎ⌎䰎ᔎ䀎ᔎⴎ⌎䰎䀎Ȏ䤎㈎⌎䠎✎ℎ䈎Ў⌎܎Ď㈎⌎‎ࠀ㌎ᤎ✎ᤎ‎匀‎─㌎‎℀㔎⠎㤎ᤎ∎䰎ᬎ༎㐎ᨎㄎᔎ㐎Ď㈎⌎ⴎ∎㤎䠎ᜎ㔎䠎⨎ᤎ㈎ℎᨎ㐎ᤎȎⴎᤎ䄎Ď䠎ᤎ‎⨀䠎✎ᤎ‎㈎Ўᔎ『✎ㄎᤎⴎⴎĎ䀎ऎ㔎∎܎䀎⬎ᤎ㜎ⴎᔎⴎᤎ┎䠎㈎܎‎䀀ᬎ䜎ᤎ⬎ᤎ䤎㈎ᜎ㔎䠎⌎ㄎᨎᰎ㐎ᐎ਎ⴎᨎȎⴎ܎Ďⴎ܎ᜎㄎḎⴎ㈎Ď㈎⠎‎䌀ᤎᬎ㔎‎Ḁ⸎⠀⸎刀唎匎唎㰎⼀昀漀渀琀㸀㰀戀爀㸀


i-Articles.Thai